Naučte se Python v jednom souboru

Tento článek pro vás napsal sadru 26. 01. 2020
Kategorie: Programování

""" Víceřádkové komentáře používají tři uvozovky nebo apostrofy
    a jsou často využívány jako dokumentační komentáře k metodám
"""

1. Primitivní datové typy a operátory


# Čísla
3  # => 3

# Aritmetické operace se chovají běžným způsobem
1 + 1   # =>  2
8 – 1   # =>  7
10 * 2  # => 20

# Až na dělení, které vrací desetinné číslo
35 / 5  # => 7.0

# Při celočíselném dělení je desetinná část oříznuta (pro kladná i záporná čísla)
5 // 3       # => 1
5.0 // 3.0   # => 1.0  #  celočíselně dělit lze i desetinným číslem
–5 // 3      # => –2
–5.0 // 3.0  # => –2.0

# Pokud použijete desetinné číslo, výsledek je jím také
3 * 2.0  # => 6.0

# Modulo
7 % 3  # => 1

# Mocnění (x na y–tou)
2**4  # => 16

# Pro vynucení priority použijte závorky
(1 + 3) * 2  # => 8

# Logické hodnoty
True
False

# Negace se provádí pomocí not
not True   # => False
not False  # => True

# Logické operátory
# U operátorů záleží na velikosti písmen
True and False  # => False
False or True   # => True

# Používání logických operátorů s čísly
0 and 2     # => 0
–5 or 0     # => –5

# Při porovnání s boolean hodnotou nepoužívejte operátor rovnosti "==".
# Stejně jako u hodnoty None.
# Viz PEP8: https://www.python.org/dev/peps/pep–0008/
0 is False  # => True
2 is True   # => False
1 is True   # => True

# Rovnost je ==
1 == 1  # => True
2 == 1  # => False

# Nerovnost je !=
1 != 1  # => False
2 != 1  # => True

# Další porovnání
1 < 10  # => True
1 > 10  # => False
2 <= 2  # => True
2 >= 2  # => True

# Porovnání se dají řetězit!
1 < 2 < 3  # => True
2 < 3 < 2  # => False


# Řetězce používají " nebo ' a mohou obsahovat unicode znaky
"Toto je řetězec."
'Toto je také řetězec.'

# Řetězce se také dají slučovat
"Hello " + "world!"  # => "Hello world!"
# Dají se spojovat i bez '+'
"Hello " "world!"  # => "Hello world!"

# Řetězec lze považovat za seznam znaků
"Toto je řetězec"[0]  # => 'T'

# .format lze použít ke skládání řetězců
"{} mohou být {}".format("řetězce", "skládány")

# Formátovací argumenty můžete opakovat
"{0} {1} stříkaček stříkalo přes {0} {1} střech".format("tři sta třicet tři", "stříbrných")
# => "tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech"

# Pokud nechcete počítat, můžete použít pojmenované argumenty
"{jmeno} si dal {jidlo}".format(jmeno="Franta", jidlo="guláš")  # => "Franta si dal guláš"

# Pokud zároveň potřebujete podporovat Python 2.5 a nižší, můžete použít starší způsob formátování
"%s se dají %s jako v %s" % ("řetězce", "skládat", "jazyce C")


# None je objekt (jinde NULL, nil, ...)
None  # => None

# Pokud porovnáváte něco s None, nepoužívejte operátor rovnosti "==",
# použijte raději operátor "is", který testuje identitu.
"něco" is None  # => False
None is None    # => True

# None, 0, a prázdný řetězec/seznam/N–tice/slovník/množina se vyhodnotí jako False
# Vše ostatní se vyhodnotí jako True
bool(0)        # => False
bool("")       # => False
bool([])       # => False
bool(tuple())  # => False
bool({})       # => False
bool(set())    # => False


Zobrazeno 115x

Komentáře